Resevillkor

Du reser tryggt med oss!

Allmänna resevillkor

AnfieldTravel drivs av L4 Event AB och följer de allmänna villkor och regler för paketresor som Konsumentverket och Svenska Rese- och Turistindustrins Samarbetsorganisation rekommenderar. Vi har även ställt statlig resegaranti hos kammarkollegiet som krävs för att arrangera paketresor.

De särskilda resevillkoren som anges nedan är särskilda villkor för AnfieldTravel och ersätter motsvarande bestämmelser i de allmänna villkoren.

Särskilda Resevillkor

Avtalat arrangemang/förmedling

Resorna är arrangerade/förmedlade av AnfieldTravel i samarbete med lokala agenter och andra leverantörer.

Huvudresenär är den person som bokar resan och därmed ingår avtal med AnfieldTravel Huvudresenären är betalningsansvarig för hela bokningen. Alla ändringar och eventuell avbeställning ska göras av huvudresenären. Eventuell återbetalning vid avbeställning sker till huvudresenären. Huvudresenären ansvarar för att förse AnfieldTravel med korrekta kontaktuppgifter så att denne kan nås med viktig information. Huvudresenären ansvarar för att vidarebefordra viktig information till övriga resenärer

Biljetter

AnfieldTravel ansvarar ej för om något evenemang blir flyttat eller inställt. Vid ett inställt evenemang har kunden rätt att få ersättning för biljetten enligt arrangörens villkor. Vid flytt av matchdatum gäller istället matchbiljetten till det nya speldatumet. Om något oförutsett skulle inträffa vilket medför att AnfieldTravel ej lyckas leverera biljetter som överenskommet erbjuds resenären full återbetalning av bokat paket.

AnfieldTravel har inget ansvar för gäst som blivit avvisad från arenan på grund dåligt uppförande eller som brutit mot arrangörens regler och restriktioner. Det är resenärens ansvar att sätta sig in i gällande regelverk avseende uppträdande vid varje evenemang.

Biljetter får ej säljas eller överlåtas till annan part än de/den person/er AnfieldTravel godkänt.

Resehandlingar

Resenären är skyldig att kontrollera alla resehandlingar när dessa erhålls och omgående meddela AnfieldTravel eventuella felaktigheter. Resedokumenten erhålls i samband med betalning och bokningsbekräftelse.

Försäkringar

Resenären ansvarar för att egen del för eventuella person- och reseförsäkringar.

Avbokning

Våra paket är som standard ej avbokningsbara, önskas ett avbokningsbart alternativ kan ni kontakta oss för alternativ. Vid eventuellt inställd eller flyttad match är matchbiljett giltig till nytt matchdatum. Hotell som standard ej om-eller avbokningsbart. Vid matchflytt mer än 72 timmar från ursprunglig avsparkstid kan hela paketet ombokas till nytt aktuellt matchdatum.

Inresa i Storbritannien

Resenären ansvarar för att själv säkerställa aktuella restriktioner och regler för inresa i Storbritannien. L4 Event AB / AnfieldTravel ansvarar ej för uppstående hinder så som krav på karantän, vaccinationer eller medicinska tester. Avbokningar relaterade till sådana hinder återbetalas ej, undantaget vid gällande reseavrådan från UD.

Pass och eventuella visum

Resenären ansvarar för att han/hon innehar godkänt och giltigt pass samt övriga dokument som är nödvändiga för resan

För nordiska medborgare krävs inget visum för inresa i Storbritannien. Dock måste alla resenärer uppvisa giltigt pass.

Transporter

AnfieldTravel hanterar inga flyg- eller båttransporter och ansvarar ej för dessa eller eventuella händelser orsakade av dessa. Resenären äger själv ansvar att hålla sig uppdaterad med eventuella ändringar som kan påverka transporterna.

Tryckfel

AnfieldTravel reserverar sig för eventuella tryckfel samt pris-, och programändringar.

Reklamationsfrist

Klagomål som ej kunnat åtgärdas på platsen direkt eller vid aktuell tidpunkt skall sändas in som reklamation inom 10 dagar från resans avslutande och skall vara skriftlig. Reklamationer inkomna till AnfieldTravel senare beaktas ej. AnfieldTravel lämnar ej ersättning för de fall AnfieldTravel ej uppenbarligen står ansvariga för uppkommen skada.

Force majeure

Såväl AnfieldTravel som resenären har rätt att frånträda avtalet, om det efter det att avtalet blivit bindande för parterna, på eller i närheten av resmålet eller utefter den planerade färdvägen inträffar naturkatastrof, krigshandling, generalstrejk eller annan ingripande händelse, som väsentligt påverkar resans genomförande eller förhållandena på resmålet vid den tidpunkt då resan ska genomföras. Om AnfieldTravel frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären rätt att få tillbaka vad denne betalat. Om AnfieldTravel frånträder avtalet med stöd av denna bestämmelse, har resenären inte rätt till skadestånd.

Bedömningen av om en händelse ska anses utgöra en sådan händelse som anges ovan ska göras med beaktande av officiella uttalanden från svenska och internationella myndigheter. En avrådan av Utrikesdepartementet från resor till det aktuella resmålet ska anses som en sådan händelse.